Allmänna villkor för juridiska uppdrag 2020

Senast publicerade: 2020-09-16

1. Tillämpningsområde
Dessa allmänna villkor, nedan kallade Villkoren, reglerar samtliga tjänster tillhandahållna av Svensk Handel Juridik AB, org. nr 556072-8098 (”Svensk Handel Juridik”), gentemot uppdragsgivaren, (”Klienten”).

Villkoren tillämpas vid Svensk Handel Juridiks utförande av samtliga tjänster såväl rådgivning som andra tjänster och inkluderar dokument och andra arbetsresultat (”Uppdraget”). När det refereras till Uppdrag ska samtliga delar av ärendet anses utgöra ett och samma Uppdrag och detta även om det inbegriper flera juridiska eller fysiska personer, innefattar flera instruktioner, hanteras av olika jurister på Svensk Handel Juridik och/eller föranleder flera fakturor, om inte avvikande villkor skriftligen har avtalats.

2. Uppdragets omfattning
Uppdragets omfattning skall muntligen eller skriftligen särskilt avtalas mellan parterna.

3. Uppdragets utförande
Svensk Handel Juridik tillhandahåller tjänster utifrån de omständigheter, fakta och instruktioner som presenteras för oss i det enskilda uppdraget. Svensk Handel Juridik har rätt att förutsätta att dessa omständigheter, fakta och instruktioner är fullständiga och korrekta.

Svensk Handel Juridik accepterar instruktioner från de personer som vi har skäl att förutsätta har rätt att instruera oss för Klientens räkning.

Svensk Handel Juridik tillhandahåller endast legal rådgivning och således inte rådgivning av operativ, kommersiell eller finansiell natur.

Svensk Handels råd är baserade på omständigheter, fakta och rättsläge vid den tidpunkt då de ges. Svensk Handel Juridik förbinder sig inte att uppdatera råden med hänsyn till efterkommande förändringar av omständigheter, fakta eller rättsläge.

Svensk Handel Juridik äger rätt att under uppdragstiden byta ansvarig jurist för uppdraget.

Svensk Handel Juridik äger rätt att efter godkännande från Klienten anlita underkonsult.

4. Arvode
Arvodets storlek
Arvodet beräknas, om inte annat har överens-kommits, utifrån uppdragets svårighet och omfattning samt den tid som Svensk Handel Juridik har nedlagt för utförande av uppdraget och i enlighet med den timtaxa som överenskommits mellan parterna. Utöver arvode debiterar Svensk Handel Juridik ersättning för kostnader t.ex. registreringsavgifter och bud- och resekostnader.

Förskott
Svensk Handel Juridik äger rätt att skriftligen begära förskott innan uppdraget påbörjas. Förskottet avräknas inte, om inte annat skriftligen har avtalats, förrän uppdraget redovisats och slutfaktureras.

Fakturering
Svensk Handel Juridik äger rätt att, om inte annat skriftligen har överenskommits, fakturera arvodet månadsvis.

Rättsskydd
Det åligger Klienten att upplysa Svensk Handel Juridik om förekomsten av rättsskyddsförsäkring. Klienten upplyses att det är Klienten som står som beställare och är den som är betalningsansvarig för arvodet även om rättsskydd beviljas. För det fall försäkringsbolaget inte godkänner arvodet åligger det Klienten att begära omprövning av arvodet.

Projektarvoden
Klienten ska betala projektarvoden i förskott. Projekttimmarna kan nyttjas av Klienten i ett (1) år från projektets startdatum. Svensk Handel Juridik har ingen skyldighet att återbetala projektarvode för tid som inte har nyttjats. Svensk Handel Juridik ska redovisa specificering av arbetet och nedlagd tid för arbetet vid projektets slut och senast ett (1) år från projektets startdatum.

Abonnemangstjänst

Klienten ska betala kostnaden för abonnemanget månadsvis i förskott. Om inte annat överenskommits med Klienten ska tjänsterna som ingår i abonnemanget ska nyttjas under den avtalsperiod i vilken tjänsterna ingår. Onyttjad tjänst och/eller tid kan inte utnyttjas vid ett senare tillfälle.

Betalningsvillkor
Faktura ska betalas inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid Klientens dröjsmål med betalningen äger Svensk Handel Juridik rätt att debitera Klienten dröjsmålsränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen.

5. Intressekonflikt

Svensk Handel Juridik är inte underkastade några lagstadgade jävsregler. Svensk Handel Juridik åtar sig emellertid inte ärenden där det enligt vår bedömning föreligger en intressekonflikt. Svensk Handel Juridik är oförhindrat att företräda Svensk Handels medlemmar mot annan medlem där motparten företräder i egenskap av hyresvärd, eller om Klienten har lämnat sitt uttryckliga och skriftliga medgivande.

6. Sekretess
Svensk Handel Juridik förpliktar sig att behandla samtliga uppgifter om Klienten och handlingar från honom, förutom uppgifter om lokalhyra, med tystnadsplikt.

Uppgift om lokalhyra kan komma att behandlas i statistiksyfte, i hyres­förhandlingar eller på annat sätt i den verksamhet Svensk Handel Juridik bedriver.

7. Avtalstid för abonnemangstjänst

Svensk Handel Juridiks abonnemangstjänst tecknas för en period om 12 månader i taget. Uppsägning av abonnemanget ska ske senast en (1) månad innan abonnemanget löper ut. Om ingen av Parterna sagt upp abonnemanget fortsätter abonnemanget att löpa med en avtalstid om 12 månader i taget, om Parternas inte kommit överens om annat.

8. Förtida upphörande
Klienten äger rätt att vid var tidpunkt, och utan angivande av särskilt skäl, säga upp avtalet till upphörande. Svensk Handel Juridik äger därvid rätt att erhålla ersättning för utfört arbete och nedlagda kostnader fram till uppsägningen. Svensk Handel Juridik äger även rätt att erhålla ersättning för åtgärder nödvändiga för uppdragets avslutande.

Svensk Handel Juridik äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Klienten inte fullgör sina åtaganden enligt detta avtal, om varaktiga och allvarliga meningsskiljaktigheter uppstår mellan parterna, om en intressekonflikt enligt punkten 5 uppstår, om Klienten försätts i konkurs eller hamnar på obestånd eller om Klienten inte låter sig avhöras inom skälig tid trots skriftlig uppmaning från Svensk Handel Juridik.

Uppsägning ska ske skriftligen till Svensk Handel Juridiks registrerade adress.

Uppsägning av abonnemangstjänster ska ske skriftligen till Svensk Handel Juridiks utsedda kontaktperson för abonnemanget.

9. Meddelanden
Meddelanden mellan Parterna med anledning av uppdraget ska skickas skriftligen till respektive parts registrerade adress. Part är skyldig att hålla motparten underrättad om aktuell adress.

Meddelanden som inte utgör uppsägning eller reklamation kan även sändas per mail.

10. Ansvar
Svensk Handel Juridik ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada som Svensk Handel Juridik har orsakat Klienten genom vårdslöshet eller försummelse.

Klienten ska reklamera skriftligen till Svensk Handel Juridik inom trettio (30) dagar från det att denne har upptäckt skadan. Reklamation ska ha skett i vart fall inom ett (1) år från uppdragets slutförande. Har inte reklamation skett inom föreskriven tid förlorar Klienten sin rätt att göra kravet gällande mot Svensk Handel Juridik.

Svensk Handel Juridik ansvarar endast för de legala tjänster som överenskommits mellan parterna och endast för förluster Klienten har lidit som en direkt följd av Svensk Handel Juridiks vårdslöshet eller försummelse. Svensk Handel Juridik ansvarar under inga omständigheter för förlust av vinst eller annan indirekt förlust, förlust hos tredje man eller annan skada föranledd av dessa uppräknade förluster. Begränsningen gäller inte i fall av uppsåtlighet eller grov vårdslöshet.

Svensk Handel Juridik ska i fall av vårdslöshet eller försummelse först beredas möjlighet att avhjälpa skadan för Klienten.

Svensk Handel Juridik kan inte hållas ansvarig för skada överstigande tio (10) gånger uppdragets ersättning, maximalt tjugo (20) miljoner kronor. Prisavdrag eller andra påföljder kan inte utgå i tillägg till skadestånd.

Svensk Handel Juridiks ansvar ska reduceras med belopp som Klienten kan erhålla ur försäkring som Klienten har tecknat eller som Klienten annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadelöshetsförbindelse som Klienten ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren och att Klientens rättigheter därmed inte inskränks.

Om Klienten helt eller delvis använder Svensk Handel Juridiks råd eller arbetsresultat för ändamål eller i samband med ärenden för vilka de inte lämnats eller tagits fram, har Svensk Handel Juridik inget ansvar för dessa ärenden eller för de råd eller arbetsresultat som används.

11. Ansvarsförsäkring
Svensk Handel Juridik har ansvarsförsäkring för rådgivning och förpliktar sig att vidmakthålla denna under uppdragstiden.

12. Immateriella rättigheter
Klienten är medveten om och accepterar att Svensk Handel Juridik är ägare av alla immateriella rättigheter (exempelvis upphovsrätt (inklusive närstående rättigheter), ideella rättigheter och know-how) som är hänförliga till Svensk Handel Juridiks arbetsresultat, rådgivning och tjänster ”Resultatet”. Klienten ges en obegränsad rätt att använda Resultatet för det eller de ändamål som ärendet avser. Klient har inte rätt att sprida Resultatet till allmänheten eller använda Resultatet för marknadsföringsändamål utan Svensk Handel Juridisk föregående skriftliga godkännande.

13. Force majeure
Part befrias från sina åtaganden enligt avtalet om fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför hans kontroll och som han skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han skäligen inte kunnat undvika eller övervinna.

Den part som önskar åberopa ovan beskriven omständighet som grund för hävning av avtalet ska omedelbart underrätta motparten om detta skriftligen.

14. Tvister
Tvister med anledning av uppdraget ska, utom såvitt gäller arvodestvist, hänskjutas till avgörande av svensk allmän domstol och med tillämpning av svensk rätt.

 

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.