Företrädaransvar för tillfälliga anstånd

Företag som drabbas ekonomiskt av Covid-19 kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms enligt lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Vi har fått frågor om företrädare för bolaget kan bli personligt betalningsskyldiga för den uppskjutna skatten.

Vad innebär företrädaransvaret?

Enligt skattelagstiftningen kan en företrädare för en juridisk person bli personligt betalningsansvarig med bolaget om företrädaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift.

Med företrädare avses den legale företrädaren, t.ex. aktiebolagets styrelse och verkställande direktör. Även andra än legala företrädare, s.k. faktiska företrädare, kan bli ansvariga om de har ett bestämmande inflytande över ett företag.

När uppkommer ett företrädaransvar?

Skatteverket kan inte ansöka om företrädaransvar under anståndstiden om anstånd medges för en skatt eller avgift innan eller senast på den ursprungliga förfallodagen för den relevanta skatten, momsen eller avgiften. I detta fall uppkommer företrädaransvaret först vid den förfallodagen som anges i anståndet.

Om däremot anstånd medges efter förfallodagen kan Skatteverket ansöka om företrädaransvar. Ansökan om företrädaransvar kan inte göras under anståndstiden, men efter det att anståndet upphört finns möjligheten kvar. Detta förutsätter (1) att den ursprungliga förfallodagen har passerats utan att någon betalning skett, (2) att inte någon verksam åtgärd vidtagits, och (3) att företrädaren har bedömts agerat grovt oaktsamt eller uppsåtligt när den juridiska personen inte betalat skatten eller avgiften.

Skatteverkets ställningstagande

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där det framgår att de som huvudregel inte kommer ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av ett tillfälligt anstånd kopplat till Covid-19. Enligt Skatteverket beror detta på att de inte kommer kunna visa att företrädaren har handlat med uppsåt eller av grov oaktsamhet. Detta gäller även om ansökan lämnats in efter den ursprungliga förfallodagen. Endast i enstaka och mycket speciella fall kan bli aktuellt att ansöka om ett företrädaransvar, enligt Skatteverket. Exempelvis om företrädaren har utnyttjat möjligheterna med att ansöka om ett tillfälligt anstånd helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna.

Kontakta oss på Svensk Handel Juridik om du har frågor om företrädaransvaret med anledning av ovan. Frågor om själva anståndet eller frågor av skatterättslig karaktär kan vi tyvärr inte ge rådgivning om.

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Svensk Digital Handel

Svensk Digital Handel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. Svensk Digital Handel verkar för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft. Medlemmar i Svensk Digital Handel får rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.